Financování sboru

Hlavní zdroje financování našeho sboru

Salár

Je to pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého evidovaného člena s vlastními příjmy v doporučené výši 5% z jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí sboru, do něhož člen patří, a to v měsíčních splátkách nebo jednou ročně. Manželé mohou platit společně. Salár se neočekává od člena sboru bez vlastních příjmů. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.

Sbírky

 1. sbírky vybrané při nedělních bohoslužbách – pro potřeby sboru
 2. účelové dlouhodobé sbírky – vyhlášené sborem na konkrétní účel např. na opravu kostela
 3. celocírkevní sbírky vyhlášené Synodní radou – v plné výši se odvádějí na ústředí církve na daný účel
 4. na církevní Tisk – Postní neděle
 5. na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Velikonoční neděle
 6. na Diakonii – Svatodušní svátky
 7. na Evangelickou akademii – první neděle v září
 8. na sociální a charitativní pomoc – neděle Díkčinění
 9. na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
 10. na bohoslovce a vikariát – Vánoce
 11.  dobrovolná sbírka na Jeronýmovu jednotu /JJ/
   Uzavírá se vždy na konci května. Kolik sbor vybere, tolik odvede. Sbory mohou zpětně
    z tohoto fondu žádat o dary na opravy svých církevních budov.

Dary

Poskytnuté sboru při různých příležitostech (výročí, úmrtí, křtiny, svatby apod.).

Ostatní příjmy sboru

 • Jednorázové půjčky, příspěvky a dary z církevních zdrojů
 • účelové půjčky nebo dary (např. z církevního fondu Jeronýmovy jednoty)
 • získané příspěvky a dotace od státu, kraje nebo obce na konkrétní účel
 • prostředky získané na základě vypsaných grantů
 • příjmy z pronájmu nemovitých věcí
 • dědictví odkázané sboru

Peněžní prostředky je možné odevzdat v hotovosti sestře pokladní Libuši Švecové nebo zaslat bezhotovostně na sborový bankovní účet č. 103419488/0300, případně si zřídit ve prospěch tohoto účtu trvalý příkaz k úhradě s pravidelnou měsíční částkou.
Na každou odevzdanou částku (salár, dar) je možné vystavit u sestry pokladní doklad pro účely odpočtu z daní.

Povinné odvody sboru

Seniorátní repartice

Jsou to povinné odvody sboru, jejichž výši každoročně schvaluje konvent. Jejich výše se vypočítává podle počtu evidovaných členů v každém sboru. Slouží k financování výdajů v našem seniorátu.

Celocírkevní repartice

Jsou to povinné odvody sboru, jejichž výši každoročně schvaluje ústředí církve. Jejich výše se vypočítává podle počtu evidovaných členů v každém sboru. Slouží k financování výdajů církve.

Personální fond

Odvod do PF je předepsaný z ústředí církve každému sboru, který má stálého kazatele.  Prostředky z tohoto fondu slouží k částečnému financování platu kazatelů. Od zavedení postupné odluky církve od státu se PF každoročně zvyšuje. Sbor, který by opakovaně neuhradil předepsaný příspěvek do tohoto fondu, ztratí nárok na místo vlastního kazatele.

Celocírkevní sbírky

Jsou vyhlášené Synodní radou – v plné výši se odvádějí na ústředí církve na daný účel (sboru nezůstávají)

 • na církevní Tisk – Postní neděle
 • na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Velikonoční neděle
 • na Diakonii – Svatodušní svátky
 • na Evangelickou akademii – první neděle v září
 • na sociální a charitativní pomoc – neděle Díkčinění
 • na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
 • na bohoslovce a vikariát – Vánoce