Sborové dopisy

Výroční sborové shromáždění

Srdečně Vás zveme na výroční sborové shromáždění evangelického sboru ve Sloupnici, které se bude konat v neděli 26. března 2023 v pravidelných dopoledních bohoslužbách v kostele. Ve výročním shromáždění zhodnotíme hospodaření, život a činnost našeho sboru v uplynulém roce a budeme schvalovat navržený rozpočet na rok 2023. V následné rozpravě budeme diskutovat o otázkách, které se týkají současnosti i budoucnosti našeho sboru. 

Po bohoslužbách společně poobědváme ve velkém sále na faře.


                           Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Milí bratří a sestry,

potom, co byl Kristus Pán odsouzen, popraven a pohřben, byl Otcem vzkříšen z mrtvých a přišel opět ke svým učedníkům. A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ – Tak nám o tom píše evangelista Marek (Mk 16,15-16). A evangelista Matouš (Mt 28,18-20): „Ježíš přistoupil a řekl jim: ´Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.  A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.´“

            Vzkříšený a živý Pán církve si přeje, aby se Jeho evangelium dostalo ke všem. Vždyť Bohu se zalíbilo právě skrze ně zachránit ty, kdo věří. „Náš Spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“, napíše potom Kristův apoštol Pavel (1Tim 2,3-4).

            O návrat nezdárných, zatoulaných, odcizených dětí Otci jde našemu Pánu a Spasiteli; poněvadž kdo žije bez Boha, ten žije či spíše živoří vydán na pospas marnosti, lži a smrti. Tak to vidí On i celá Bible. Proto Boží Syn přišel mezi nás, proto za nás o Velikonocích obětoval svůj život a proto také po svém vzkříšení pověřil církev, aby zvěstí o velikonočním vítězství sloužila všem.

            I naše církev Českobratrská evangelická chce být poslušna svého Pána a proto též staršovstvo našeho sboru má péči o to, aby se u nás vzdělávali lidé v lásce k Bohu a bližním, uznali nad sebou Kristovu moc a vládu a křtem Mu svěřili životy své i svých dětí. – Případně, mají-li rozpaky  nad křty nemluvňat, přinesli je do společenství sboru ku požehnání v naději, že až dospějí, samy se pro křest rozhodnou.

            Proto se u nás ve sboru ve všedních dnech týdne scházejí děti i dospělí k vyučování v biblických hodinách, připravují se ke křtu a konfirmaci, neděli co neděli je v bohoslužbách čteno a kázáno evangelium. „Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry.“ (1Tim 1,5) Církev je tu pro všechny, a tak jsou všechna její shromáždění veřejná, tedy skutečně otevřená všem. Jste v nich srdečně vítáni Vy i Vaše děti a vnoučata, příbuzní, přátelé, sousedé – již pokřtění i ještě nepokřtění. Dejte jim vědět, bratří a sestry! K hodu svaté večeře Páně jsou v naší církvi zváni všichni pokřtění, kteří vyznají svoji víru v Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

            O letošních Velikonocích jsou v našem kostele tyto bohoslužby:

Velký pátek 7. dubna: v 9.00 hod. bohoslužby se svatou večeří Páně

Velikonoční neděle 9. dubna: v 9.00 hod. bohoslužby se svatou večeří Páně.

Kristus vstal z mrtvých! Jistě vstal!

Těšíme se na shledanou. Za staršovstvo Vás zdraví a požehnané svátky velikonoční Vám přejí                                         

   Petr Beneš, kurátor, a Daniel Matouš, farář


Evangelický sbor ve Sloupnici
Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ    KONCERT

Účinkují:

žáci Základní umělecké školy B. Smetany v Litomyšli a evangelický pěvecký sbor pod vedením Ivety Benešové

Koncert se koná v neděli 11.12.2022
od 16:00 hod. v evangelickém
kostele ve Sloupnici.


Pravidelný týdenní program sboru

 • bohoslužby – neděle od 9:00 hod. v kostele 
 • nedělní škola pro děti – 1 x za 14 dnů (po předchozí domluvě) od 9:00 hod. na faře 
 • biblická hodina – čtvrtek od 17:00 hod. na faře (říjen až duben)
 • výuka náboženství – středa od 12:00 hod. v ZŠ Sloupnice
 • konfirmační cvičení – úterý od 17:45 hod. na faře
 • sborový zpěv – neděle od 18:00 hod. na faře (září až březen)
 • schůze staršovstva – třetí čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. na faře

Adventní koncert v kostele

Srdečně vás zveme na adventní koncert, který se bude konat v neděli 11. prosince 2022 od 16:00 hodin v našem kostele. Vystoupí evangelický pěvecký sbor pod vedením sestry Benešové a žáci ZUŠ  Litomyšl.

Topení v bytě

V průběhu podzimu se podařilo za přispění místních řemeslníků i nasazení bratrů ze sboru vyzdít komín nad střechu fary, oplechovat jej a vyvložkovat nerezovou trubkou s tepelnou izolací. Nyní čekáme na připojení litinových krbových kamen a závěrečnou revizi. Rozpočet celého díla činí 120 tis. Kč.

Financování sboru

Blíží se závěr kalendářního roku. Prosíme všechny členy našeho sboru, kteří dosud nezaplatili salár jako hlavní příspěvek na financování sboru, aby tak včas učinili. Lidí, kteří přispívají na chod našeho sboru, je každoročně kolem sedmdesáti, správně by jich však mělo přispívat ke dvěma stům, a to sice, dle doporučení synodu naší církve, pěti procenty ze svých čistých příjmů.

Přiložená poštovní poukázka je jednou z cest, jak můžete jednorázově přispět na financování provozu sboru. Stačí pouze vyplnit darovanou částku a svoje jméno a adresu. Další možností je bankovní převod nebo zřízení trvalého příkazu na sborový účet č. 103419488/0300. Peníze můžete také složit v hotovosti přímo u sestry pokladní Libuše Švecové. Každému dárci na požádání vystavíme potvrzení pro účely odpočtu z daní. Předem děkujeme.

Další informace naleznete na sborových internetových stránkách     https://sloupnice.evangnet.cz       


Od září 2022 budou nedělní bohoslužby začínat v 9:00


Nový kazatel ve Sloupnici

Na začátku června 2022 se do našeho sboru přistěhoval z Mariánských Lázní náš nový kazatel Daniel Matouš se svojí rodinou. Do služby byl zvolen na dobu pěti let. 


Dnes jsme obdrželi od Synodní rady pokyn k volbě kazatele Daniela Matouše. V neděli 27. března se tedy uskuteční ohlášené výroční sborové shromáždění, spojené s volbou kazatele Daniela Matouše za faráře našeho sboru na příštích pět let. Jste srdečně zváni na toto shromáždění, které začíná v neděli v 8:30 hodin společnou bohoslužbou.

                                                                                                                               Ve Sloupnici 24.3.2022.

Velikonoce 2022

„Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy.“                                                                                 

     (1. Kor 5,7-8)

Milé sestry a milí bratři,


opět dostáváte sborový list se zprávami z vašeho sboru, o jeho službě a potřebách,
abychom se na obojím mohli společně podílet. Nacházíme se nyní v postním období, které vrcholí velikonočními svátky, největšími a nejdůležitějšími svátky mezi křesťany. Vždyť již nyní žijeme z oběti Ježíše Krista – Beránka Božího, který nese a odnáší hřích světa, tedy i ten náš. Ježíš přemohl smrt i zlo – je tedy Vítěz a Dárce naděje. Apoštol Pavel nás nabádá v úvodním verši tohoto dopisu, abychom odstranili starý kvas špatnosti a zla a oslavili Velikonoce s novým nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Navázal tak na starozákonní Velikonoce – slavnost beránka na památku vysvobození izraelského lidu z egyptského otroctví. Velikonoce jsou a mají být oslavou svobody, radosti a naděje. Oslavme je tedy v tomto duchu.

Zveme Vás srdečně ke společným velikonočním shromážděním nejen v našem sboru.

Ne 10.4. Květná neděle v 8:30 hod bohoslužby v kostele – káže Michal Branda
Čt 14.4. Zelený čtvrtek v 18:00 hod četba pašijního příběhu na faře v Bučině
Pá 15.4. Velký pátek    v 8:30 hod bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně – káže Libor Chaloupka
Ne 17.4. Neděle Vzkříšení Páně v 8:30 hod bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně – káže Libor Chaloupka z Bučiny
Po 18.4. 2. svátek
velikonoční
10:00 hod bohoslužby na faře v Bučině

Sestry a bratři,

dovolujeme si vás touto cestou pozvat na výroční sborové shromáždění Evangelického sboru ve Sloupnici, které se bude konat v neděli 27. března 2022 po pravidelných dopoledních bohoslužbách v kostele od 8:30 hod.

Na výročním shromáždění budeme hodnotit hospodaření, život a činnost našeho sboru v roce 2021 a schvalovat rozpočet a plány na rok 2022. Dále bude příležitost k rozpravě o všech otázkách, které se týkají současného i budoucího chodu našeho sboru. Letošní výroční sborové shromáždění je plánováno také jako volební. Pokud obdržíme včas od Synodní rady z Prahy souhlas s volbou kazatele, měli bychom 27. března 2022 volit bratra faráře Daniela Matouše za svého kazatele na období příštích pěti let. Plánovaný nástup bratra Matouše je stanoven na 1. červen 2022. Pokud souhlas do termínu našeho výročního shromáždění neobdržíme, bude se volba konat některou další neděli v průběhu dubna. O případném novém volebním termínu budete písemně vyrozuměni. Berte, prosíme, tuto informaci na vědomí.

Stručné informace o statistice a hospodaření sboru v roce 2021, předkládáme již nyní v této pozvánce. Náš sbor již více než dva roky administruje bratr farář Libor Chaloupka ze sousedního sboru v Bučině. Bohoslužby se konaly v uplynulém roce i v době koronavirových restrikcí pravidelně. Ostatní sborová shromáždění byla značně omezena. V současné době probíhá na faře rekonstrukce sborové kuchyně, místnosti pro děti a farářského bytu. Je třeba vše zvládnout do nastěhování nového kazatele a jeho rodiny na faru. Na jaře bude třeba omalovat byt a celou faru uklidit. Uvítáme jakoukoliv pomoc.

Prosíme členy sboru, aby svoji účast ve sborové kartotéce nebrali pouze jako formalitu, ale svojí osobní i finanční pomocí aktivněji podporovali svůj sbor. Počet lidí, kteří přispívají na chod našeho sboru, poklesl na 60. Přitom potenciálně by mělo přispívat cca 195 členů s vlastními příjmy (nepočítáme studenty a děti). Doporučeno je 5 % z čistých příjmů.  Přiložená složenka je jednou z cest, jak můžete jednorázově přispět na financování provozu sboru. Stačí pouze vyplnit darovanou částku a svoje jméno a adresu. Další možností je bankovní převod nebo zřízení trvalého příkazu na sborový účet č.103419488/0300. Peníze můžete také složit v hotovosti přímo u sestry pokladní Libuše Švecové. Ke každému daru bude na požádání vystaveno potvrzení pro účely odpočtu darované částky z daní. (z každé darované tisícikoruny ušetříte 150 Kč na dani z příjmů).

Těšíme se na Vaši osobní účast na pravidelných bohoslužbách. Začátek bohoslužeb je v neděli vždy od 8:30 hod. Další informace naleznete na sborových internetových stránkách     https://sloupnice.evangnet.cz

Věříme, že tento dopis osloví každého z Vás a doufáme, že i každý z Vás si zodpovědně najde způsob, jak může podle svých možností a schopností maximálně sboru pomoci v jeho další existenci.

Staršovstvo sboru.                                                                                                                               Listopad 2021
Milé sestry a milí bratři,


po delší době opět dostáváte sborový list se zprávami o Vašem sboru, jeho službě a potřebách s pozváním i výzvou, abyste se na obojím podíleli i Vy. Poslední listopadovou neděli vstoupíme do letošního adventního období, jehož čtyři neděle nám připomínají, že ten, který už v ponížení jednou přišel, aby svou obětí sňal hřích – opět přijde.

A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají“

(Žd 9,27-28).

Z Kristovy budoucnosti smíme žít již nyní a radovat se. Advent vrcholí vánočními svátky.

Přijměte pozvání na společná setkání nejen v našem sboru.

Ne 21.11.2021 poslední neděle v církev. roce   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele  – káže Anna Lavická z Chrudimi, slib nového staršovstva
Ne 28.11.2021    I. adventní   
   neděle
   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele
 – káže Libor Chaloupka
Ne 5.12.2021 II. adventní neděle   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele
– káže Libor Chaloupka, Varhanní koncert 16:00 hod v kostele
Ne 12.12.2021 III. adventní neděle   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele
– káže Libor Chaloupka
Ne 19.12.2021 IV. adventní neděle    v 8:30 hod. bohoslužby v kostele
– dětská vánoční slavnost
So 25.12. 2021 Narození Páně   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně – káže Libor Chaloupka
Ne 26.12. 2021 II. svátek vánoční   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele – káže Libor Chaloupka
Pá 31.12.2021 starý rok   v 17:00 hod. společné bohoslužby v Bučině

 So 1.1. 2022 Nový rok   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně – káže Libor Chaloupka
 Ne 2.1.2022 Neděle   v 8:30 hod. bohoslužby v kostele
– čtené kázání Petr Beneš

Všechna shromáždění budou probíhat za zpřísněných hygienických podmínek dle platného nařízení vlády.


V neděli 31. října budeme v našem kostele od 8:30 hod. společně slavit Díkčinění za úrodu s vysluhováním Večeře Páně. Zároveň vykonáme předepsanou celocírkevní sbírku na sociální a charitativní pomoc.

Všichni jste srdečně zváni.


Milé sestry a milí bratři,

dovolujeme si vás pozvat na odložené výroční sborové shromáždění Evangelického sboru ve Sloupnici, které se bude konat v neděli 20. června 2021 po pravidelných dopoledních bohoslužbách od 8:30 hod. v kostele.

Na výročním shromáždění budeme jako tradičně hodnotit uplynulý kalendářní rok a schvalovat rozpočet a plány na rok 2021. Dále bude příležitost k rozpravě o všech otázkách, které se týkají současného i budoucího života a chodu našeho sboru. Při výročním shromáždění zároveň proběhnou volby nového staršovstva a jeho náhradníků na další šestileté období.

Stručné informace o statistice, hospodaření a dění ve sboru v roce 2020 předkládáme v této pozvánce. Náš sbor již druhým rokem spravuje administrátor sboru bratr farář Libor Chaloupka ze sousedního sboru v Bučině. V únoru letošního roku rozhodlo staršovstvo, že se pokusíme hledat a najít vlastního kazatele na plný úvazek na další pětileté období. V současné době probíhá komunikace s potenciálně možnými uchazeči.

V roce 2020 zemřeli dva naši bratři. Třináct členů ubylo v důsledku revize kartotéky – z toho 4 stěhováním a 9 podalo písemnou žádost o vystoupení z církve. Díky vládním restrikcím se dvě období nekonala žádná setkání ani bohoslužby – na jaře 9 nedělí a na podzim 6 nedělí.

Tabulka sborových financí zde.

 • Možností jak přispět sboru je bankovní převod nebo zřízení trvalého příkazu na sborový účet č. 103419488/0300. Peníze můžete také složit v hotovosti přímo u sestry pokladní Libuše Švecové. Ke každému daru bude na požádání vystaveno potvrzení pro účely odpočtu darované částky z daní.
 • Těšíme se na Vaši osobní účast na pravidelných bohoslužbách. Začátek bohoslužeb je v neděli vždy od 8:30 hod.
 • Další informace naleznete na sborových internetových stránkách    https://sloupnice.evangnet.cz

Staršovstvo sboru

Zahájení první etapy prodeje nového evangelického zpěvníku 

Milé sestry, milí bratři, koncem tohoto bude vydán nový zpěvník naší církve. Od 15. dubna do 13. června 2021 si můžete tištěný zpěvník objednat za zvýhodněnou cenu 490 Kč. Po jeho vydání koncem roku bude zpěvník k dispozici v knižní síti za cenu o 30–40% vyšší. Tato první etapa prodeje je určena výhradně pro hromadné objednávky farních sborů ČCE. Jejich prostřednictvím si zpěvník mohou zakoupit i jednotlivci. Prosíme, pamatujte při objednávání na členy a přátele svého sboru. Objednat si můžete v této první etapě také varhanní chorálník obsahující doprovody ke všem písním. Jeho cena je nyní 400 Kč. Připomínáme, že koncem roku bude k dispozici aplikace zpěvníku pro mobilní telefony. Ta bude vedle zpěvníku a chorálníku zahrnovat také verzi zpěvníku se značkami pro kytarový doprovod. Mobilní aplikace bude bezplatná, uživatelé však mohou dobrovolně přispět na její provoz. Nejčastější dotazy ke zpěvníku, k objednávkám, cenám, fakturaci i distribuci, jsme se pokusili zodpovědět na stránkách www.evangelickyzpevnik.cz. Tam také najdete náhledy všech 781 přijatých písní rozdělené do kapitol, stejně jako další (textové) části našeho nového zpěvníku. Prosíme, objednávejte v uvedeném termínu, abychom co nejpřesněji mohli odhadnout konečný počet výtisků. 

Objednávkový tiskopis je umístěn v našem kostele vzadu na stole u služby.

Velikonoce 2021

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.   
Iz. 43.1.

Milé sestry a milí bratři,

blížíme se opět k největším a nejdůležitějším svátkům v roce, abychom znovu a nově slyšeli tu slavnou zvěst, že smíme žít v naději, protože Ježíš Kristus byl vydán pro naše přestoupení a byl vzkříšen z mrtvých pro naše ospravedlnění. Nejsme tedy již sami svoji, ale v životě i ve smrti patříme dobrému Pánu, který přemohl smrt i zlo. Je tedy Vítěz i Dárce pravé naděje jak v našem životě, tak i ve smrti. A proto smíme z jeho díla žít a radostně a vděčně usilovat o dobrý, svobodný a poslušný život v lásce a naději.

Milí přátelé, zveme Vás srdečně ke společným shromážděním v období Velikonoc.
Ne 28.3. Květná neděle v 8:30 hod bohoslužby v kostele
Pá 2.4. Velký pátek v 8:30 hod bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně*
Ne 4.4. Neděle Vzkříšení Páně v 8:30 hod bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně*

 • Při Večeři Páně budeme dodržovat všechna platná nařízení, odstupy, dezinfekci rukou, jednorázové pohárky.

.
Informace ze sboru:

 • I v této nelehké době plné omezení jsme zachovali konání pravidelných nedělních bohoslužeb. Scházíme se od 8:30 hod. v našem kostele. Kostel se snažíme vždy trochu vytemperovat, používáme rozestupy v lavicích, dezinfekci rukou, respirátory, nezpíváme. Žijeme však v nadějné víře, že se situace na jaře postupně zlepší a budeme se moci setkávat v hojnějších počtech a bez přísnějších omezení.
 • Všechna ostatní sborová shromáždění jsou až do odvolání zrušena.
 • Po uvolnění restrikcí plánujeme na jaře uspořádat výroční sborové shromáždění. Letos končí šestileté funkční období stávajícím presbyterům. Bude tedy nutné zvolit nové staršovstvo na další období.
 • Staršovstvo se v únoru dohodlo, že se pokusíme oslovit nového faráře/farářku nebo vikáře/vikářku na plný úvazek do našeho sboru. Administrátorem sboru zůstává i nadále bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.
 • Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce přispěli finančně na dary i salár sboru. Vaše obětavost se mírně zvýšila, což bylo mimo jiné i jedním ze signálů k rozhodnutí, proč ještě zkusit hledat vlastního kazatele.
 • V letošním roce máme zažádáno o dotaci z MAS Litomyšlsko na přebudování nové kuchyňky a místnosti pro děti. Věříme, že brzy budeme moci zahájit dílo a zapojit se do četných brigádnických prací.
 • Na základě několika podnětů budeme jednat s Obcí Sloupnice o vybudování zpevněné plochy (parkoviště) u horní brány evangelického hřbitova.

Výroční sborové shromáždění

„A tak, moji milovaní bratři, buďte
pevní, nedejte se zviklat, buďte
stále horlivější v díle Páně, vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu marná“
(1 Kor 15,58)

Milé sestry a milí bratři,

dovolujeme si vás po skončení nouzového stavu v naší zemi znovu pozvat na odložené výroční sborové shromáždění Evangelického sboru ve Sloupnici, které se bude konat v neděli 14. června 2020 po pravidelných dopoledních bohoslužbách od 8:30 hod. v kostele.

Více informací zde v přiloženém souboru.

Sborový program

Setkání:

nedělní bohoslužby      –  každou neděli od 9:00 hod v kostele 


nedělní škola pro děti –  1 x za 14 dnů od 9:00 hod na faře  (po předchozí domluvě)

schůze staršovstva      –  třetí čtvrtek v měsíci od 18:00 hod na faře

biblické hodiny              –  čtvrtek od 17:00 hod na faře (říjen až duben)

výuka náboženství       –  středa od 12:45 hod na ZŠ Sloupnice

Konfirmační cvičení      – úterý od 17:45 hod na faře

schůzky mládeže          – nepravidelně, dle domluvy s okolními sbory

sborový zpěv                – neděle 18:30 hod na faře (září až březen)

Další nepravidelná setkání:

Posezení při kávě a čaji – po nedělních bohoslužbách (poslední neděle v měsíci)

Okrsková presbyterní schůze

Sborové odpoledne s hostem

Výlet nedělní školy

Sborový oběd

Sborové brigády

Pěvecký sbor ve Sloupnici

Jsme smíšeným pěveckým sborem, který tvoří převážně místní evangelíci. Sbor čítal v době založení přibližně 18 členů včetně několika dětí. Poprvé se sešel ke své zkoušce 25. 9. 2016. Od roku 2019 se díky kovidovým opatřením sbor nescházel. Svoji činnost obnovil až koncem srpna 2022. Současný počet členů (členek) sboru je 11. Sbor vystupuje příležitostně při slavnostních bohoslužbách v našem kostele.

Naší sbormistryní je varhanice Iveta Benešová.

Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je skupina lidí z řad členů sboru, kterou na šestileté období volí výroční sborové shromáždění. Staršovstvo spravuje sbor a rozhoduje o sborových záležitostech během roku. Farář nebo administrátor a kurátor jsou zároveň statutárními zástupci sboru.

Na výročním shromáždění 20. června 2021 bylo zvoleno na další šestileté období současné staršovstvo sboru, které složilo slib 21. listopadu 2021, za přítomnosti sestry farářky Anny Lavické  ze seniorátního výboru. Kurátorem sboru byl opět zvolen Petr Beneš, místokurátorem Petr Mikulecký. Od 1. června 2022 zahájil ve sboru svoji práci nově zvolený kazatel bratr farář Daniel Matouš. Zvolen byl na období pěti let do 31.5.2027.

Staršovstvo se schází na svých pravidelných schůzích jedenkrát v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) a podle potřeby i k mimořádným schůzkám po nedělních bohoslužbách.

Členové staršovstva

Petr Beneš (kurátor)

Michael Čapek

Věra Kočová

Libor Kuchta

Martina Lenochová 

Daniel Matouš (farář)

Zdeňka Mikulecká

Petr Mikulecký (místokurátor)

Libuše Švecová – pokladní

Ladislav Vašina

Zdeněk Vašina

Náhradník Zdeněk Hlávka