Sborové dopisy

Milé sestry a milí bratři,

dovolujeme si vás pozvat na odložené výroční sborové shromáždění Evangelického sboru ve Sloupnici, které se bude konat v neděli 20. června 2021 po pravidelných dopoledních bohoslužbách od 8:30 hod. v kostele.

Na výročním shromáždění budeme jako tradičně hodnotit uplynulý kalendářní rok a schvalovat rozpočet a plány na rok 2021. Dále bude příležitost k rozpravě o všech otázkách, které se týkají současného i budoucího života a chodu našeho sboru. Při výročním shromáždění zároveň proběhnou volby nového staršovstva a jeho náhradníků na další šestileté období.

Stručné informace o statistice, hospodaření a dění ve sboru v roce 2020 předkládáme v této pozvánce. Náš sbor již druhým rokem spravuje administrátor sboru bratr farář Libor Chaloupka ze sousedního sboru v Bučině. V únoru letošního roku rozhodlo staršovstvo, že se pokusíme hledat a najít vlastního kazatele na plný úvazek na další pětileté období. V současné době probíhá komunikace s potenciálně možnými uchazeči.

V roce 2020 zemřeli dva naši bratři. Třináct členů ubylo v důsledku revize kartotéky – z toho 4 stěhováním a 9 podalo písemnou žádost o vystoupení z církve. Díky vládním restrikcím se dvě období nekonala žádná setkání ani bohoslužby – na jaře 9 nedělí a na podzim 6 nedělí.

Tabulka sborových financí zde.

 • Možností jak přispět sboru je bankovní převod nebo zřízení trvalého příkazu na sborový účet č. 103419488/0300. Peníze můžete také složit v hotovosti přímo u sestry pokladní Libuše Švecové. Ke každému daru bude na požádání vystaveno potvrzení pro účely odpočtu darované částky z daní.
 • Těšíme se na Vaši osobní účast na pravidelných bohoslužbách. Začátek bohoslužeb je v neděli vždy od 8:30 hod.
 • Další informace naleznete na sborových internetových stránkách    https://sloupnice.evangnet.cz

Staršovstvo sboru

Zahájení první etapy prodeje nového evangelického zpěvníku 

Milé sestry, milí bratři, koncem tohoto bude vydán nový zpěvník naší církve. Od 15. dubna do 13. června 2021 si můžete tištěný zpěvník objednat za zvýhodněnou cenu 490 Kč. Po jeho vydání koncem roku bude zpěvník k dispozici v knižní síti za cenu o 30–40% vyšší. Tato první etapa prodeje je určena výhradně pro hromadné objednávky farních sborů ČCE. Jejich prostřednictvím si zpěvník mohou zakoupit i jednotlivci. Prosíme, pamatujte při objednávání na členy a přátele svého sboru. Objednat si můžete v této první etapě také varhanní chorálník obsahující doprovody ke všem písním. Jeho cena je nyní 400 Kč. Připomínáme, že koncem roku bude k dispozici aplikace zpěvníku pro mobilní telefony. Ta bude vedle zpěvníku a chorálníku zahrnovat také verzi zpěvníku se značkami pro kytarový doprovod. Mobilní aplikace bude bezplatná, uživatelé však mohou dobrovolně přispět na její provoz. Nejčastější dotazy ke zpěvníku, k objednávkám, cenám, fakturaci i distribuci, jsme se pokusili zodpovědět na stránkách www.evangelickyzpevnik.cz. Tam také najdete náhledy všech 781 přijatých písní rozdělené do kapitol, stejně jako další (textové) části našeho nového zpěvníku. Prosíme, objednávejte v uvedeném termínu, abychom co nejpřesněji mohli odhadnout konečný počet výtisků. 

Objednávkový tiskopis je umístěn v našem kostele vzadu na stole u služby.

Velikonoce 2021

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.   
Iz. 43.1.

Milé sestry a milí bratři,

blížíme se opět k největším a nejdůležitějším svátkům v roce, abychom znovu a nově slyšeli tu slavnou zvěst, že smíme žít v naději, protože Ježíš Kristus byl vydán pro naše přestoupení a byl vzkříšen z mrtvých pro naše ospravedlnění. Nejsme tedy již sami svoji, ale v životě i ve smrti patříme dobrému Pánu, který přemohl smrt i zlo. Je tedy Vítěz i Dárce pravé naděje jak v našem životě, tak i ve smrti. A proto smíme z jeho díla žít a radostně a vděčně usilovat o dobrý, svobodný a poslušný život v lásce a naději.

Milí přátelé, zveme Vás srdečně ke společným shromážděním v období Velikonoc.
Ne 28.3. Květná neděle v 8:30 hod bohoslužby v kostele
Pá 2.4. Velký pátek v 8:30 hod bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně*
Ne 4.4. Neděle Vzkříšení Páně v 8:30 hod bohoslužby v kostele s vysluhováním Večeře Páně*

 • Při Večeři Páně budeme dodržovat všechna platná nařízení, odstupy, dezinfekci rukou, jednorázové pohárky.

.
Informace ze sboru:

 • I v této nelehké době plné omezení jsme zachovali konání pravidelných nedělních bohoslužeb. Scházíme se od 8:30 hod. v našem kostele. Kostel se snažíme vždy trochu vytemperovat, používáme rozestupy v lavicích, dezinfekci rukou, respirátory, nezpíváme. Žijeme však v nadějné víře, že se situace na jaře postupně zlepší a budeme se moci setkávat v hojnějších počtech a bez přísnějších omezení.
 • Všechna ostatní sborová shromáždění jsou až do odvolání zrušena.
 • Po uvolnění restrikcí plánujeme na jaře uspořádat výroční sborové shromáždění. Letos končí šestileté funkční období stávajícím presbyterům. Bude tedy nutné zvolit nové staršovstvo na další období.
 • Staršovstvo se v únoru dohodlo, že se pokusíme oslovit nového faráře/farářku nebo vikáře/vikářku na plný úvazek do našeho sboru. Administrátorem sboru zůstává i nadále bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.
 • Děkujeme všem, kteří v uplynulém roce přispěli finančně na dary i salár sboru. Vaše obětavost se mírně zvýšila, což bylo mimo jiné i jedním ze signálů k rozhodnutí, proč ještě zkusit hledat vlastního kazatele.
 • V letošním roce máme zažádáno o dotaci z MAS Litomyšlsko na přebudování nové kuchyňky a místnosti pro děti. Věříme, že brzy budeme moci zahájit dílo a zapojit se do četných brigádnických prací.
 • Na základě několika podnětů budeme jednat s Obcí Sloupnice o vybudování zpevněné plochy (parkoviště) u horní brány evangelického hřbitova.

Výroční sborové shromáždění

„A tak, moji milovaní bratři, buďte
pevní, nedejte se zviklat, buďte
stále horlivější v díle Páně, vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu marná“
(1 Kor 15,58)

Milé sestry a milí bratři,

dovolujeme si vás po skončení nouzového stavu v naší zemi znovu pozvat na odložené výroční sborové shromáždění Evangelického sboru ve Sloupnici, které se bude konat v neděli 14. června 2020 po pravidelných dopoledních bohoslužbách od 8:30 hod. v kostele.

Více informací zde v přiloženém souboru.

Sborový program

Setkání:

nedělní bohoslužby      –  každou neděli od 8:30 hod (od října do dubna ve  
                                        sborové místnosti na faře, jinak v kostele)


nedělní škola pro děti –  každou neděli od 8:30 hod na faře

schůze staršovstva      –  zpravidla druhé pondělí v měsíci od 18:00 hod na faře

biblické hodiny              –  pondělí 1x za 14 dní od 17:00 hod na faře

výuka náboženství       –  pondělí 1x za 14 dní od 16:15 hod na fařeschůzky mládeže          – nepravidelně, dle domluvy s okolními sbory

sborový zpěv                – neděle 17:30 hod na faře (září až duben)

Další nepravidelná setkání:

Posezení při kávě a čaji – po nedělních bohoslužbách (poslední neděle v měsíci)

Okrsková presbyterní schůze

Sborové odpoledne s hostem

Výlet nedělní školy

Sborový oběd

Sborové brigády

Pěvecký sbor ve Sloupnici

Jsme smíšeným pěveckým sborem, který tvoří převážně místní evangelíci. Sbor čítá přibližně 18 členů včetně několika dětí. Poprvé se sešel ke své zkoušce 25. 9. 2016. Sbor vystupuje při slavnostních bohoslužbách na Díkčinění, při dětské vánoční besídce, na Boží hod ,Velikonoční neděli a Svatodušní svátky.

Naší sbormistryní je varhanice Iveta Benešová.

Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je skupina lidí z řad členů sboru, kterou na šestileté období volí výroční sborové shromáždění. Staršovstvo spravuje sbor a rozhoduje o sborových záležitostech během roku. Farář nebo administrátor a kurátor jsou zároveň statutárními zástupci sboru.

Na výročním shromáždění 29. března 2015 bylo zvoleno na další šestileté období současné staršovstvo sboru, které složilo slib 13. září 2015, za přítomnosti bratra Jana Plecháčka  ze seniorátního výboru. Kurátorem sboru byl zvolen Petr Beneš, místokurátorem Petr Mikulecký a předsedou staršovstva Petr Peňáz.

Staršovstvo se schází na svých pravidelných schůzích zpravidla druhé pondělí v měsíci
(s výjimkou letních prázdnin) a podle potřeby i k mimořádným schůzkám po nedělních bohoslužbách.

Členové staršovstva

Petr Beneš (kurátor)

Libor Chaloupka (administrátor sboru, farář v Bučině)

Věra Kočová

Libor Kuchta

Věra Mikulecká

Zdeňka Mikulecká

Libuše Švecová – pokladní

Ladislav Vašina

Zdeněk Vašina

Zdeňka Vašinová